Pedagogik

Skolans pedagogik bygger på den svenska läroplanen, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Skolan har varit verksam i över 50 år och skolans huvudman har arbetat på skolan sedan 1966. Skolan har varit en fristående enhet sedan 2000.

Skolans rektor har ansvaret för den pedagogiska ledningen. Lärarna är samordnade i arbetslag kring varje årskurs. I arbetslaget jobbar lärarna tillsammans för att se till att eleverna når sina kunskapsmål. Vid behov kan skolans Skolstödsgrupp stödja upp undervisningen i grupp eller för enskilda individer. Gruppen har bred kompetens inom specialpedagogik, svenska som andra språk och ämneskunskaper. Gruppen ska se till att alla elever får den undervisning som de behöver oavsett förutsättningar.

Som en del av skolans arbete för trygghet har skolan en Trygghetsgrupp. Gruppen har som huvudsaklig uppgift att arbeta med värdegrundsfrågor, social kompetens, likabehandling, elevdemokrati, anti-mobbning och trygghetsfrågor. Gruppen består av utvalda lärare och leds av våra kuratorer. Till sin hjälp har gruppen trygghetspersoner som ständigt rör sig bland våra elever för att omgående kunna reagera på mobbningstendenser och sociala problem bland eleverna.

IT-miljön på Västerholm

Västerholm arbetar på olika sätt med att stödja utvecklingen av elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen.

En central del i satsningen är kompetensutveckling för pedagoger.

Västerholms satsning på IT ligger helt i linje med Skolverkets arbete med att lyfta fram och formulera digital kompetens som en av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans med förmågan att läsa, skriva och räkna. Skolverkets arbete har i sin tur sin grund i det fjärde av EU:s åtta, för framtiden prioriterade nyckelkompetenser för livslångt lärande, ”Digital kompetens”.

Sedan 2016 har vi även programmering i Teknikundervisningen.

En-till-en

Redan 2011 började skolan med en-till-en (en enhet – en elev) på högstadiet. Vi har under denna tid hunnit bygga upp stor erfarenhet kring hur man kan använda IT i undervisningen. En-till-en medför stora fördelar i undervisningen och lärarna kan t ex dela undervisningsmaterial till eleverna och lära dem söka information på ett sätt som är anpassat till dagens samhälle. IT ger även möjlighet till en mer varierad och individanpassad undervisning.

Sedan 2018 arbetar vi en-till-en i år 3-9.

Chromebook

Sedan hösten 2016 har vi gradvis bytt ut våra iPads mot Chromebooks.

Chromebooken är en relativt ny spelare på marknaden, och har visat sig vara optimal för skolmiljön. I Chromebooken får eleven en liten och kraftfull dator där allt sparas i molnet.

Även eleverna i år 3 kommer att börja titta på Chromebooken för att förbereda sig inför år 4, då de får en egen.

G Suite For Education

Vi arbetar i G Suite, som är Googles samling med verktyg för utbildningssyfte.

Med Google Docs kan våra elever arbeta tillsammans, inte bara i skolan, utan vart som helst i världen. Genom att arbeta tillsammans och redigera/kommentera varandras arbeten ges möjlighet att växa av varandra.

I Google Classroom kan eleverna göra sina prov digitalt.

SMART Board

Alla klassrum på låg- och mellanstadiet är utrustade med SMART Boards, en hybrid mellan projektor, dator och skrivtavla. Flera av skolans pedagoger har fått utbildning i hur dessa kan användas inom undervisningen och vilka möjligheter dessa medför.