Policy för urval och intag

För att säkerställa att alla elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har Västerholm tagit fram en policy för hur antagning ska göras om det finns fler sökande än det finns platser.

Antagning och förtur
Västerholm antar elever utifrån tre principer:

  1.  Syskonförtur. Sökande med syskon som vid antagningstillfället går i Västerholm erbjuds förtur till lediga platser.
  2.  För sökande som är bosatt i Stockholms kommun tillämpas närhetsprincipen.
  3.  För sökande som är bosatt i en annan kommun än Stockholms kommun tillämpas kötid. Med kötid avses en rak kötid, där sökandens köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och den sökande som stått i kö längst till respektive årskurs erbjuds plats först.

 

Efter att vårdnadshavare fyllt i detta ansökningsformulär kommer barnet att tilldelas en plats i kön. 

Vid ansökan om plats på Västerholm utanför skolsökperioden ges besked om plats enl. följande:

Sökande till vårterminen: besked om plats lämnas i december. 
Sökande till höstterminen: besked om plats lämnas i juni. 

Stockholms stad – Söka skola
Vid ansökan om plats i förskoleklass eller i årskurs 1-9 till höstterminen så behöver vårdnadshavare göra ett aktivt val genom Söka skola. Genom vårt samarbete med Stockholm stad säkerställs en likvärdig antagningsprocess. Vårdnadshavares aktiva val att söka Västerholm via Söka skola kan göras via denna länk under perioden 15 januari – 15 februari.

Vid flytt till Stockholm under en annan period och barnet saknar en skolplats kan Västerholm kontaktas för att undersöka möjligheten att starta tidigare än vid nästkommande termin. 

Barn som är nyanländ och bor i Stockholm stad
Efter att vårdnadshavare eller godman fyllt i detta formulär kommer Västerholm i samarbete med Start Stockholm att göra en kartläggning av elevens skolkunskaper. Kartläggningen är till för att bl.a. underlätta vilken årskurs eleven ska placeras i. 

Elev i behov av särskilt stöd.
En elevs eventuella behov av särskilt stöd skall alltid tillgodoses påverkar inte antagningen till Västerholm. Vid känt behov av särskilt stöd kan det behövas en handläggningstid så att elevens skolstart på Västerholm blir så bra som möjligt.

Uppföljning och efterlevnad
För att säkerställa att Västerholm följer såväl denna policy som de lagar och regler som åligger skolor har huvudmannen regelbunden insyn i vilka elever som börjar och slutar på Västerholm.