Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är ett sätt att anmäla missförhållanden som man fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan antingen vara något felaktigt som har gjorts, eller något som inte har gjorts, men som skulle gjorts. Funktionen gäller i stort sett alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. En visselblåsning kan till exempel handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan även gälla misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskilda personers liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Västerholm. 

Om du misstänker allvarliga oegentligheter inom Västerholm kan du anmäla det här. Om du istället vill framföra klagomål, synpunkter eller annan information du tycker huvudmannen bör känna till görs detta här.

De personer som inom Västerholm kan rapportera och är skyddade av lagen är

  • arbetstagare
  • praktikanter
  • personer som utför arbete under Västerholms kontroll och ledning
  • personer som ingår i ett förvaltnings-, eller tillsynsorgan kopplat till Västerholm
  • Även den som söker arbete eller praktik kan rapportera

De som slutat vara verksamma hos Västerholm kan enbart rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Du kan anmäla anonymt genom att inte uppge ditt namn, andra personuppgifter eller sådan information att anonymiteten röjs. 

Du kan endast anmäla oegentligheter som rör Västerholms styrelse eller personer i ledande position. 

 

Visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar dem. Vilka skyddet gäller finns att läsa ovan. Lagen börjar gälla i samtliga delar den 17 juli 2022 och därmed även Västerholm. 

Här kan du anmäla det missförhållande du observerat.