Om skolan

Hos oss kan eleverna gå från förskoleklass upp till årskurs nio i en trygg, motiverande och främjande skolmiljö.


Lågstadiegården
Mellanstadiebyggnaden
Skymt av högstadiet mellan grönskande träd 

Som skola är vi en viktig och stor del av barnens liv. Tillsammans rustar vi framtidens samhällsmedborgare att nå sin fulla potential och lära för livet, såväl kunskapsmässigt som socialt och kreativt. På Västerholm ska alla känna sig trygga och ta ansvar genom delaktighet och inflytande. Våra elever ska nå målen i samtliga ämnen och vara väl rustade för samhällets framtida krav och förväntningar där de ges möjlighet till sitt förstahandsval för vidare gymnasiestudier.

Skolan har ett välutrustat skolbibliotek för alla åldrar. Dit kan eleverna komma klassvis för en mysig bokstund eller individuellt för att hitta en ny bok att läsa. Biblioteket är bemannat på heltid.

Vid sidan av trygghet vill vi också satsa extra på skolans miljö. En miljö som präglas av omtanke och är välordnad och prydlig tror vi skapar goda förutsättningar för inlärningen. Det sänder också en signal om att skolan är viktig. Vår skola ligger i ett stort parkområde. Vi har två stora parkeringar för anställda och föräldrar på besök. Skärholmens centrum med bussar och tunnelbana ligger på några minuters promenadavstånd. Fortlöpande underhåll och renoveringar av skolans lokaler och yttre miljöer bidrar till en modern och trevlig skolmiljö.

Våra ledord på kunskapens resa T – A – K, trygghet, ansvar, kunskap.

Historia

De första bostäderna i Skärholmen stod färdiga 1965 och behovet av en skola var stort. Man satte då upp fyra träbyggnader där Västerholms lågstadium ligger idag. De innehöll en enkel matsal, en liten idrottssal och sju klassrum. Husen skulle stå i högst 10 år, men revs inte förrän 1993 och ersattes med nuvarande byggnader. Skolan startade läsåret 1966/1967.

1966 till 1968 hörde Västerholm till Hägerstensåsens rektorsområde och skolans rektor fanns på skolan en förmiddag i veckan. 1968 invigdes Skärholmens Centrum och samma år stod Västerholms och Österholms tegelbyggnader färdiga. Någon riktig kyrka hade inte hunnit byggas och därför anordnades en kyrkolokal i bortre änden av Västerholms mellanstadiebyggnad. Idag är här uppehållsrum och fritidshem, men lokalen är invigd av biskopen och har använts till både bröllop och dop.

Den 8 mars 1999 togs ett beslut i lärarnas konferens att uppdra åt rektor att undersöka möjligheterna att ombilda skolan till fristående skola. Efter samråd med skolans medarbetare, stadsdelsnämnden och Stockholms Stad, skickades en ansökan till Skolverket och efter att ha hört skolans föräldrar bildades våren 2000 Västerholms Friskola AB. Friskolans första verksamhetsår var läsåret 2000/2001. Västerholm var då den första större kommunala grundskola som ombildats till friskola i Stockholm. Läsåret 2006/2007 utökades Västerholm till att även omfatta skolåren 7-9 och tidigare Österholmsskolan blev Västerholms högstadium.

Områdets Historia


Skeppet
Anknytning till vikingarna

Innan skolan kunde byggas gjorde man arkeologiska utgrävningar, eftersom området kunde innehålla intressanta lämningar, som skulle räddas innan grävskoporna kom. Ett dike grävdes genom kullen som finns i centrum av skolans byggnader. Där fann man ett antal gravar med lämningar från människor som levt här på 700-talet. Vid Idrottsbyggnaden finns en mast med belysning. Innan den restes grävde man ut marken och fanns en grav med en kvinna, daterad till 700-talet.

Mellan Vårbergsvägen och skolan ligger en större kulle och här har man räknat till minst 30 gravplatser, synliga som högar av sten placerade över graven. Dessa gravar är ännu inte utgrävda. Både den större och den mindre kullen är skyddade av R-märkning. Man får alltså inte gräva här själv eller på något annat sätt förändra gravarna.

När konstnären skapade det skepp, som nu finns på mellanstadiets skolgård, ville han göra en koppling till den tiden med sitt vikingaskepp och han kallade sitt konstverk ”Kunskapens resa”. Vikingarna färdades till avlägsna platser och bytte sina varor mot sådant som vi inte själva hade i Sverige. Men de fick också lära känna nya tekniker, använda nya material och träffa människor från olika kulturer. Denna kunskap tog de också med sig hem.

Vårt konstverks stävar är böjda och antyder en hjärtform. I båten står en stor uppslagen bok. Det krigiska är försvunnet idag, men resan mot ökande kunskap fortsätter. Skeppet utgör också skolans logotyp.