Förskoleklass

Att börja i förskoleklass är ett stort steg i livet. Skolstarten är något positivt och roligt, den känslan ser vi som vårt ansvar att förvalta. Målet är att barnen i lugn och ro ska integreras i sin nya miljö.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola, och ska underlätta övergången mellan dessa. Här ska barnen ges möjlighet, att genom lek, skapande och ett lustfyllt lärande, möta skolans traditioner och miljöer. I vårt arbete utgår vi ifrån att barn är kompetenta och att respekt för den enskilde individen skall råda.

Vi utgår även från gruppens betydelse för barnets individuella och sociala utveckling. För att möjliggöra detta krävs en gemensam trygghet och en god arbetsmiljö, för både barn och vuxna.

Den gemensamma läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, Lgr 22, ligger till grund för hela vårt pedagogiska arbete. I förskoleklassen strävar vi efter att väcka barnens lust och nyfikenhet genom ett utforskande arbetssätt. Några av våra viktigaste mål är att alla ska känna trygghet, motivation och tillit till den egna förmågan. I enlighet med Lgr 22 förutsätter vi ett gott samarbete med hemmet för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Förskoleklassens arbetsområden

  • Social/emotionell kompetens
  • Förberedande läs- och skrivinlärning
  • Förberedande matematik
  • Natur, miljö och samhälle
  • Lek och rörelse
  • Idrott/hälsa
  • Skapande
  • Musik
  • Kultur och traditioner
  • IT