Skolhälsovård

Västerholm har två skolsköterskor. Skolhälsans främsta uppgift är att verka förebyggande och hälsofrämjande och fortsätter arbetet från barnhälsovården (BVC). Skolhälsan följer elevernas utveckling och arbetar för att bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Skolsköterskan och skolläkaren har samma tystnadsplikt som gäller inom hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Det förebyggande arbete som Skolhälsan arbetar med under elevens skolgång i grundskolan är följande:

FSK
Hälsoundersökning av skolläkaren inkl motorisk kontroll. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda
hund (MPR). Längd- och viktundersökning. Syn- och hörselkontroll.

År 2
Längd- och viktundersökning

År 4
Hälsosamtal (inkl. längd, vikt- och ryggkontroll. Synundersökning vid behov)

År 5
Vaccin mot HPV (flickor)

År 7/8
Hälsosamtal (inkl. längd, vikt- och ryggkontroll. Synundersökning vid behov)
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP)

Utöver detta utför Skolhälsan enklare sjukvårdsinsatser samt telefonrådgivning. Skolsköterskorna sitter även med i skolans elevhälsoteam (EHT).