Personuppgifter

Inledning

Dataskyddsförordningen börjar tillämpas  den 25 maj 2018. Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas varje uppgift som pekar ut en person, eller en identifierbar person, genom till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Västerholms Friskola AB dina personuppgifter?

De elever som finns inom Västerholms Friskola AB:s verksamhet och uppgift om vårdnadshavare registreras i de vid var tid använda digitala systemen. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer inom Västerholms Friskola AB som behöver åtkomst till dina personuppgifter kommer åt dessa.

Kontakter med din hemkommun eller annan myndighet

Vi kommer att behandla ditt namn och ditt personnummer i kontakter med din hemkommun så att din hemkommun kan identifiera dig t.ex vid gymnasieval. Det förekommer också att skolan måste att rapportera in uppgifter till andra myndigheter, t.ex till SCB och Skolverket.

Vilken laglig grund har Västerholms Friskola AB för personuppgiftsbehandlingen om du är elev eller vårdnadshavare?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är t.ex. ditt namn, personnummer, dina betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Samtycke

I de fall Västerholms Friskola AB behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be dig eller dina vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi fotograferar dig eller använder fotografier från elevregistret  för att t.ex. publicera bilderna i skolkatalog eller på skolans hemsida.

Ansökan till Västerholms Friskola AB

Om du inte är elev på Västerholms Friskola AB men ansöker till oss kommer dina och vårdnadshavares personuppgifter att behandlas i vårt antagningssystem. Om du inte antas till skolan kan du aktivt välja att stå kvar i kö, i annat fall raderas dina uppgifter efter att skolvalet och är slutfört.

Personuppgifter inom elevhälsan

Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Västerholms Friskola AB vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov. För känsliga uppgifter har vi särskilda säkerhetsåtgärder.

Västerholms Friskola AB kan också behandla utredningar som är beställda, eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för Västerholms Friskola AB att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.

Kameraövervakning

På vår skola har vi övervakningskameror uppsatta inomhus. Om du befinner dig inom övervakat område kommer du med stor sannolikhet fångas på bild. Vi har kameror för att i första hand förhindra kränkningar mellan elever, men också för att förebygga stölder. Inspelningen sparas i upp till 72 timmar. De personuppgifter i form av bild som samlas in och behandlas sprids endast till polismyndigheten vid eventuell stöld eller annat brott. Skolledningen kan uppdra utsedd personal att gå igenom inspelat material vid misstänkt kränkning.

Kommer Västerholms Friskola AB behandla dina personuppgifter till något annat?

Västerholms Friskola AB kommer endast, utan undantag, att behandla dina personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.

I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rätten att bli glömd

I de fall du varit inskriven elev på Västerholms Friskola AB kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid, t.ex uppgift om dina betyg. Personuppgifter som inte är nödvändiga för uppdraget att anordna utbildning, som utgör myndighetsutövning eller lagstadgat krav har du rätt att få raderade när du inte längre är elev på skolan.

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Västerholms Friskola AB inhämtar personuppgifter från Statens person- och adressregister (SPAR). Vissa uppgifter registreras manuellt, t.ex telefonnummer eller e-post. Du kan begära att vi rättar felaktiga manuellt registrerade uppgifter. Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss via e-post personuppgifter@vasterholm.se eller vänder dig till skolexpeditionen.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till personuppgifter@vasterholm.se. Vi kan dock inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller. Därför behöver du besöka oss personligen och legitimera dig.

Personuppgiftsansvarig är:

Västerholms Friskola AB
organisationsnummer 556567-2812
Vårbergsvägen 41-43, Skärholmen
personuppgifter@vasterholm.se

Västerholms Friskolas dataskyddsombud når du via e-postadressen personuppgifter@vasterholm.se

Har du frågor eller synpunkter på hur Västerholms Friskola AB hanterar din personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.